معرفی پروژه های بزرگ ما

برای پاسخگویی به تقاضای کارفرمایان جهت انجام کار منظم اجرایی

شرح تصویر : ایستگاه درحال احداث  تقلیل فشار گاز/ منطقه ویژه انرژی بر لامرد

با نگاهی به درون برخی از پروژه های بزرگ ما می بینید چگونه طرز فکر نظام مند، مرزهای فنی را به خطر می اندازد و به طور موثر انرژی را برای پاسخگویی به تقاضای کارفرما افزایش می دهد.

1) پروژه گازرسانی به مجتمع صبا فولاد خلیج فارس (واقع در منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی بندرعباس)

کارفرمای اصلی: مجتمع صبافولاد خلیج فارس  / دستگاه نظارت: شرکت هامون گستر / تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • اجرای کامل خط لوله انتقال به قطر 10 اینچ  به متراژ 200 متر طول با فشار 1000 Psi

 • مشارکت در عملیاتهای انشعاب گرم 10 اینچ از خط لوله 22 اینچ سرخون قشم

 • احداث کامل ایستگاه اندازه گیری (Metering) وایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت یکصد هزار مترمکعب  برساعت/ شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال و الکتریکال و راه اندازی

 • اجرای کامل خط لوله تغذیه به قطر 12 اینچ به متراژ  1500 متر طول با فشار 400 Psi

 • احداث ایستگاه تقلیل فشار (TBS) به ظرفیت دویست هزار مترمکعب  برساعت/ شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال و الکتریکال و راه اندازی

 • اجرای کامل خط لوله تغذیه به قطر24 اینچ به متراژ  500 متر طول با فشار 60 Psi

 • اجرای کامل بستر و سیستم حفاظت کاتدیک مرتبط با خطوط انتقال و تغذیه

2) پروژه احداث ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز مجتمع نیروگاه چادرملو (واقع در کیلومتر 20 جاده اردکان به نایین)

کارفرمای اصلی: مجتمع نیروگاه چادرملو/ دستگاه نظارت: شرکت مشانیر/ تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • احداث کامل ایستگاه اندازه گیری (Metering) وایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت یکصد هزار مترمکعب  برساعت/ شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال و الکتریکال و راه اندازی

3) پروژه اجرای خط انتقال گاز به ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز مجتمع نیروگاه چادرملو (واقع در کیلومتر 20 جاده اردکان به نایین)

کارفرمای اصلی: مجتمع نیروگاه چادرملو/ دستگاه نظارت: شرکت مشانیر/ تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 •  مدیریت پیمان اجرای کامل خط لوله خط انتقال به قطر12 اینچ به متراژ 1000 متر طول با فشار 1000 Psi

4) پروژه احداث ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز مجتمع نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد / فاز یک (واقع در کیلومتر 20 جاده کهنوج به جیرفت)

کارفرمای اصلی: مپنا توسعه 2 / دستگاه نظارت: شرکت مپنا توسعه 2 / تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • احداث کامل ایستگاه اندازه گیری (Metering) وایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت یکصد هزار مترمکعب  برساعت/ شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال و الکتریکال و راه اندازی

1392 - 1393

5) پروژه نصب ایستگاه تقلیل فشار گاز مجتمع نیروگاه سیکل ترکیبی هرمزگان (واقع در بندرعباس روبروی روستای ایسین)

کارفرمای اصلی: سازمان توسعه برق / دستگاه نظارت: سازمان توسعه برق / تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • نصب کامل و راه اندازی ایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت یکصد هزار مترمکعب  برساعت/ شامل کلیه فعالیتهای مکانیکال و راه اندازی

1393 - 1394

6) پروژه گازرسانی به مجتمع صبا فولاد خلیج فارس (واقع در منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی بندرعباس)

کارفرمای اصلی: مجتمع صبافولاد خلیج فارس  / دستگاه نظارت: شرکت گاز استان هرمزگان / تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • اجرای کامل مجموعه Blowdown و ایستگاه شیر خط انتقال 10 اینچ ورودی به مجتمع صبا فولاد

7) پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشارگاز و خطوط تغذیه داخلی مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو (واقع در کیلومتر 15 جاده اردکان به نایین)

کارفرمای اصلی: مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو/ دستگاه نظارت: مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو/ تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • اجرای مکانیکال سه دستگاه ایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت یکصد هزار مترمکعب  برساعت

 • اجرای کامل خط لوله تغذیه به قطر16 اینچ به متراز 1560 متر طول با فشار 250 Psi

 • اجرای کامل خط لوله تغذیه به قطر 8 اینچ به متراژ 1000 متر طول با فشار 250 Psi

8) پروژه تکمیلی ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز مجتمع نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد (واقع در کیلومتر 20 جاده کهنوج به جیرفت)

کارفرمای اصلی: مپنا توسعه 2 / دستگاه نظارت: شرکت مپنا توسعه 2 / تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • اجرای الکتریکال،ارتینگ و ابزاردقیق (ایستگاه گاز فاز اول)/ شامل اجرای کابل ورودی ، سینی کاری و کابل کشی ابزاردقیق،روشنایی سایبان، ارتینگ ثانویه، مشارکت در نصب تابلو ابزاردقیق و تست و راه اندازی

 • اجرای مکانیکال (ایستگاه فاز اول)/ شامل اجرای لوله کشی های خط واصل میترینگ به ایستگاه تقلیل فشار+ Vent Stack و  Nitrogen Purging

9) پروژه احداث ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز مجتمع نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد/ فاز دوم (واقع در کیلومتر 20 جاده کهنوج به جیرفت)

کارفرمای اصلی: مپنا توسعه 2 / دستگاه نظارت: شرکت مپنا توسعه 2 / تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • احداث کامل ایستگاه اندازه گیری (Metering) وایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت یکصد هزار مترمکعب  برساعت/ شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال و الکتریکال و راه اندازی

10) پروژه توسعه  ایستگاه گاز و احداث خط انتقال گاز به پتروشیمی پردیس 3 (واقع در ایستگاه گاز، پایپ رک و کریدور پتروشیمی مبین عسلویه)

کارفرمای اصلی: مجتمع پتروشیمی مبین / دستگاه نظارت: مجتمع پتروشیمی مبین / تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا مدیریت پیمان و بدون تامین کالا)

 • احداث کامل ایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت یکصد هزار مترمکعب  برساعت/ شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال، الکتریکال و راه اندازی

 • اجرای نصب و راه اندازی ایستگاه کابینتی تقلیل فشار گاز/ شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال، الکتریکال و راه اندازی

 • اجرای کامل خط لوله انتقال گاز به قطر 20 اینچ با فشار 1000 Psi  / شامل اجرای 300 متر طول خط بصورت دفنی، 800 متر طول اجرا بر روی پایپ رک، 1500 متر طول بر روی پایپ اسلیپر

 • اجرای کامل خطوط لوله انتقال گاز به اقطار 8 و 12 اینچ با فشار 1000 Psi  بر روی پایپ اسلیپر و پایپ رک

 • مشارکت در عملیاتهای انشعاب گرم به اقطار مختلف

11) پروژه اجرای خط انتقال گاز به نیروگاه هرمزان (واقع در منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی بندرعباس)

کارفرمای اصلی: مپنا توسعه 2 / دستگاه نظارت: شرکت مپنا توسعه 2 / تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • اجرای کامل خط لوله انتقال گاز به قطر 6 اینچ با فشار 1000 Psi 

 • اجرای کامل بستر و سیستم حفاظت کاتدیک مرتبط با خط انتقال

12) پروژه احداث ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز مجتمع نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان (واقع در کیلومتر 20 جاده بهبهان به رامهرمز)

کارفرمای اصلی: سازمان توسعه برق / دستگاه نظارت: شرکت مهندسی مشاور مشانیر/ تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا مدیریت پیمان و بدون تامین کالا)

 • احداث کامل ایستگاه اندازه گیری (Metering) وایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت یکصد هزار مترمکعب  برساعت/ شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال و الکتریکال و راه اندازی

1394 - 1395

13) پروژه احداث ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز مجتمع نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان (واقع در کیلومتر 20 جاده سیرجان به کرمان)

کارفرمای اصلی: شرکت نیروگاهی کرمانیان / دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور والا انرژی/ تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • احداث کامل ایستگاه اندازه گیری (Metering) وایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت یکصد هزار مترمکعب  برساعت/ شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال و الکتریکال و راه اندازی

14) پروژه اجرای خط انتقال گاز به ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز مجتمع نیروگاه پاسارگاد قشم (واقع در کیلومتر 10 جاده بندر لافت به درگهان)

کارفرمای اصلی: شرکت پاسارگاد قشم / دستگاه نظارت: شرکت گاز استان هرمزگان/ تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا مدیریت اجرایی و بدون تامین کالا)

 • اجرای کامل خط لوله خط انتقال به قطر16 اینچ به متراژ 2400 متر طول با فشار 1000 Psi

 • اجرای کامل ایستگاه شیر و Blowdown

 • اجرای کامل بستر و سیستم حفاظت کاتدیک مرتبط با خط انتقال

15) پروژه اجرای خطوط داخلی تغذیه گاز و گازوییل مجتمع نیروگاه پاسارگاد قشم (واقع در کیلومتر 10 جاده بندر لافت به درگهان)

کارفرمای اصلی: شرکت پاسارگاد قشم / دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو/ تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا مدیریت اجرایی و بدون تامین کالا)

 • اجرای کامل مکانیکال خطوط لوله تغذیه به اقطار8،6 و 4 اینچ به میزان 1000 اینچ قطر

 • اجرای کامل ساختمانی پایپ اسلیپرها به ابعاد مختلف به تعداد 55 عدد

 • اجرای کامل ساختمانی کانال بتنی  به طول 300 متر جهت استقرار لوله ها

16) پروژه گازرسانی داخلی از خروجی ایستگاه میترینگ تا مصرف کننده در شرکت صنعتی معدنی اپال پارسیان سنگان ( واقع در جاده تایباد به خواف)                                

کارفرمای اصلی: شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان / دستگاه نظارت: شرکت مهندسین نقش آوران توس/ تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • اجرای کامل مکانیکال خطوط لوله فولادی تغذیه به اقطار 6،10 و12  به متراژ 102، 250 و 645 متر طول

 • اجرای کامل خطوط لوله پلی اتیلن شبکه تغذیه به اقطار مختلف به متراژ حدودی 1100 متر طول

 • اجرای کامل ساختمانی حوضچه های بتنی شیر های دفنی

 • اجرای مکانیکال و نصب ایستگاههای اندازه گیری و تقلیل فشار TBS

17) پروژه نظارت کارگاهی و سرپرستی اجرای پروژه فاز یک ایستگاه گاز پتروشیمی دماوند محوریت راه اندازی خطوط 1 و 2 ایستگاه (واقع در عسلویه)   

کارفرمای اصلی: شرکت عمران ساحل / دستگاه نظارت: شرکت عمران ساحلتحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • سرپرستی اجرای پروژه فاز یک ایستگاه گاز پتروشیمی دماوند با محوریت راه اندازی خطوط 1 و 2 ایستگاه واقع در ایستگاه گاز مجتمع پتروشیمی

1395 - 1397

18) پروژه اجرای کامل ساختمان برق کراشر در مجتمع صنعتی معدنی اپال پارسیان سنگان ( واقع در جاده تایباد به خواف)   

کارفرمای اصلی: شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان / دستگاه نظارت: شرکت مهندسین نقش آوران توس/ تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • اجرای کامل ساختمانی ساختمان برق کراشر

19) پروژه گازرسانی به منطقه انرژی برلامرد (واقع در منطقه ویژه اقتصادی و انرژی بر لامرد) 

کارفرمای اصلی: شرکت ایمیدرو / دستگاه نظارت: شرکت مهندسین نقش آوران توس/ تحت قرارداد مستقیم با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • اجرای کامل خط لوله انتقال گاز به قطر20 اینچ با فشار 1000 Psi به متراژ 3400 متر طول

 • احداث کامل ایستگاه شیر و Blowdown ایستگاههای انشعاب به اقطار مختلف/ اجرای کامل سیویل، مکانیکال و الکتریکال

 • مشارکت در عملیاتهای انشعاب گرم 6 و 20 اینچ از خط لوله 56 اینچ سراسری

 • احداث کامل ایستگاه اندازه گیری (Metering)  و ایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت یک میلیون مترمکعب  برساعت/ شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال، الکتریکال، ابزاردقیق و راه اندازی

 • اجرای کامل خط لوله تغذیه به قطر 36 اینچ به متراژ  3500 متر طول با فشار 250 Psi

 • اجرای کامل بستر و سیستم حفاظت کاتدیک مرتبط با خطوط انتقال و تغذیه

20) پروژه ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز مجتمع نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو (واقع در کیلومتر 30جاده ماکو به تبریز)   

کارفرمای اصلی: شرکت مادر تخصصی برق / دستگاه نظارت: شرکت توسعه و انرژی متین / تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • احداث کامل ایستگاه اندازه گیری (Metering)  و ایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت سی هزار مترمکعب  برساعت/ شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال، الکتریکال و راه اندازی

21) پروژه اجرای خط انتقال گاز و احداث ایستگاه اندازه گیری نیروگاه سیکل ترکیبی قشم (واقع در کیلومتر 7 جاده بندر لافت به درگهان) 

کارفرمای اصلی: شرکت انرژی گستر غدیر / دستگاه نظارت: شرکت گاز استان هرمزگان / تحت قرارداد مستقیم  با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • اجرای کامل خط لوله انتقال ورودی به میترینگ به قطر16 اینچ به متراژ 4000 متر طول با فشار 1000 Psi

 • اجرای کامل خط لوله انتقال خروجی از میترینگ به قطر10 اینچ به متراژ 1000 متر طول با فشار 1000 Psi

 • اجرای کامل مکانیکال و ساختمانی ایستگاه شیر و Blowdown

 • اجرای کامل ایستگاه میترینگ و تقلیل فشار مجتمع ذوب و روی/ اجرای کامل سیویل،مکانیکال، ساختمان، الکتریکال و راه اندازی

 • اجرای کامل بستر و سیستم حفاظت کاتدیک مرتبط با خط انتقال

1397 - 1398

22) پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قشم (واقع در کیلومتر 7 جاده بندر لافت به درگهان)

کارفرمای اصلی: شرکت انرژی گستر غدیر / دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو/ تحت قرارداد مستقیم با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا اجرایی و بدون تامین کالا)

 • احداث کامل ایستگاه تقلیل فشار (CGS) به ظرفیت یکصد هزار مترمکعب  برساعت/ شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال و الکتریکال، ابزاردقیق و راه اندازی

1398 - 1400

23) پروژه اجرای ایستگاه شیر و Blowdown به همراه ایستگاه اندازه گیری و خط خروجی واقع در پالایشگاه پارسیان (واقع در کیلومتر 9 جاده شهرستان مهر به لامرد)

کارفرمای اصلی: شرکت انرژی گستر نصیر / دستگاه نظارت: شرکت مهندسین نقش آوران توس/ تحت قرارداد مستقیم با شرکت آذرپژوهان اندیش (صرفا مدیریت پیمان و بدون تامین کالا)

 • شامل کلیه فعالیتهای سیویل، مکانیکال و الکتریکال، ابزاردقیق و راه اندازی

24) خدمات نظام مند سازی (فاز اول) شامل :برنامه ریزی،طرح، بهبود و پیاده سازی سیستم های استقرار و حمل و نقل موادی به نحوی که حداکثر کارایی تولید نمونه مهندسی معکوس شده محصولات هدف (رگولاتور "1 ، "2 / ریلیف "1 و"2) واقع در کارخانه آذرپژوهان اندیش

کارفرمای اصلی: شرکت آذرپژوهان اندیش

 • مدون شدن نمودار سازمانی کارخانه ، استخدام ، آموزش پرسنل ستادی و مشارکت در استخدام پرسنل فنی

 • مشارکت و هماهنگی در تکمیل خط تست ،نصب مخازن ذخیره هوا، راه اندازی و نصب تابلو برق کمپرسورها، نصب و راه اندازی PLC ، ترنسمیترها و اوریفیس پلیت

 • مشارکت و هماهنگی های لازم در تکمیل خطوط و ابزارآلات لازم جهت میز مونتاژ  محصولات هدف مطابق اولویتها

 • مشارکت و هماهنگیهای لازم در تکمیل خط رنگ

 • مستند سازی و تشکیل پرونده برای محصولات هدف مطابق اولویتها (از متریال اولیه تا محصول نهایی)

 • مشارکت و هماهنگی در تهیه کاتالوگ محصولات هدف مطابق اولویتها

 • شناسایی پیمانکاران ذیربط و تهیه پرونده برای ایشان

 • نظام مند سازی تامین متریال اولیه بر اساس برنامه تولید محصولات هدف (مندرج در پیوست شماره یک و بر اساس اولویتهای تعیین شده طی دوره قرارداد)  و به تفکیک محصول مربوطه

 • تبیین وظایف پرسنل نمودار سازمانی: مدیریت کارخانه، مدیریت تولید، دفتر فنی و کنترل کیفیت، اداری، مالی، پشتیبانی، انبار، انتظامات، تعمیر و نگهداری و ....

بیش از 8 سال تجربه اجرایی در صنعت گاز رسانی به صنایع را برای شما به ارمغان می آوریم.

1392 - 1400
با ما تماس بگیرید و تجربه جدیدی داشته باشید

اگر به مجموعه ای برای انجام بی دردسر کار صنعتی نیاز دارید ... ما برای شما در دسترس شما هستیم