ما راهکارهای نوآورانه، کارآمد و پایدار را که به چالش های اجرایی کارفرما پاسخ می دهند، توسعه می دهیم.

اهم فعالیتهای ستادی در راستای انجام تعهدات پروژه ها با مسئولیت اجرایی، مدیریت پیمان و یا دفتر فنی:

 1. حضور در جلسه سایت ویزیت جهت تعیین وضعیت زمین و محل اجرای کار
 2. برآورد احجام کار و فعالیتهای اجرایی
 3. تخمین قیمت اجرای کار جهت مناقصات
 4. حضور در جلسه تحویل زمین کارگاه و دریافت صورتجلسه تحویل زمین
 5. تجهیز کارگاه اجرایی و ستادی
 6. تهیه متون قراردادی و حقوقی تهیه آرشیو مدارک و اسناد فعالیتهای انجام شده پروژه
 7. تهیه شرح فعالیتهای قراردادی جهت الصاق به قرارداد
 8. هماهنگی با نظارت مقیم/ کارفرما جهت پیشبرد امور اجرایی پروژه
 9. انتخاب پیمانکاران فرعی و بستن قراردادهای اجرایی
 10. هماهنگی با حراست کارفرما و حراست در مناطق ویژه اقتصادی جهت ثبت ورودی کالاها و اقلام / خروجی ها/ مجوزهای ورودی و خروجی پرسنل و ماشین آلات
 11. نظارت، کنترل و پیگیری پیشرفت فعالیتهای پیمانکاران اجرایی
 12. مشارکت در تهیه صورت وضعیت پیمانکاران اجرایی و بررسی آنها
 13. تهیه گزارشات روزانه و پریودیک فعالیتهای اجرایی
 14. مدیریت فعالیتهای پشتیبانی/ دفتر فنی / تهیه اقلام مورد نیاز پیمانکاران اجرایی
 15. تهیه انواع صورتمجالس کاری و اسناد مثبته فعالیتهای اجرایی
 16. مدیریت انجام فرآیندهای مالی /تهیه گزارشات تنخواه/ کنترل  مالی قراردادی پیمانکاران
 17. تهیه انواع مجوز های کاری و اخذ تاییدیه از نظار مقیم
 18. مدیریت فرآیندهای رفع پانچ / تحویل موقت / تحویل قطعی
 19. برآورد و متره فعالیتها جهت تهیه صورت وضعیتهای اجرایی
 20. مشارکت در صورت وضعیت های قطعی اجرایی
 21. تهیه کلیه صورت وضعیت های اجرایی بر اساس فهارس آحاد بها
 22. مدیریت برچیدن کارگاه اجرایی

AMPK Co.

با ما تماس بگیرید و تجربه جدیدی داشته باشید

اگر به مجموعه ای برای انجام بی دردسر کار صنعتی نیاز دارید ... ما برای شما در دسترس شما هستیم